หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี ยินดีให้บริการค่ะ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" โครงสร้างพื้นฐานดี บริการประชาชนเด่น
เน้นความโปร่งใส เอาใจใส่ทุกๆ ด้าน "
วิสัยทัศน์ อบต.สนามคลี
 
     
  พันธกิจ  
     
 
  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มุ่งน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครอง
  การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้มีความเป็นเลิศ โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง
ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
  การสร้างระบบน้ำประปา ไฟฟ้า น้ำใช้ในการเกษตร คูคลอง ระบบสาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
  การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง มีการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า โดยการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกีฬาและอาชีพ ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาให้เกิดความเป็นชุมชนน่าอยู่ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการเมืองการปกครองและบริหารด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและด้านการเชิดชูคุณธรรม
 
     
  ยุทธศาสตร์  
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง
เป้าประสงค์
  ทำให้ประชาชนได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดี
และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นระยะเวลาการให้บริการสั้น และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข่าวสาร การให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่งๆ แก่ประชาชน
  ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานจากการร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านการเงินการคลังขององค์กร
และเศรษฐกิจของชุมชน
เป้าประสงค์
  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้ และระบบการจัดเก็บรายได้
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รวมกลุ่มกันในการผลิต
และอาชีพเสริมให้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต
  ส่งเสริมและจัดอบรมเผยแพร่อาชีพและวิชาการต่างๆ ให้กับประชาชน
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ทันสมัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการจราจรสาธารณูปโภค การผังเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
  ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
  ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำที่สะอาดในการอุปโภค บริโภค
  ให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตรที่เพียงพอ
  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกหมู่บ้าน และควบคุมดูแลไม่ให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางผังเมือง
  จัดหาทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและให้บริการแก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านบุคลากรสังคม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ยาเสพติด
เป้าประสงค์
  ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ/ลูกจ้าง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในทุกเรื่อง และเรียนรู้
อยู่ตลอดเวลา
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ และไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
  ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกครัวเรือน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาสาธารณสุข การกีฬา การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
  เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาทุกคน
  เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดี มีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230 โทรศัพท์ : 0-3543-1556 โทรสาร : 0-3543-1561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
จำนวนผู้เข้าชม 1,710,038 เริ่มนับ 8 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-490-7262
 
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10