เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีโดยมีคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาฯ  พนักงาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามคลี

เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีการกล่าวปฏิญาณตน  เพื่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ร่วมร้องเพลงเคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยพร้อมเพรียงกัน