ภาพกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว  ปีงบประมาณ 2562

 
        ภาพกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว  ปีงบประมาณ 2562