ภาพการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามคลี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี