1

โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้งเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ๒๕๕๘/๕๙

 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่ และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์และมอบมอบอาหารสัตว์และวัสดุปรับปรุงโรงเรือนให้กับประชาชน