โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี