ภาพการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรในเขตตำบลสนามคลี  วันที่อังคารที่  3  มีนาคม  2563