กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันพฤหัสบดีที่  12  มีนาคม  2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี