ภาพพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี