ภาพกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2563  ณ  อาคารอเนกประสงค์ อบต.สนามคลี