ภาพการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามคลี  ประจำปี 2562 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี