ภาพการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

Read more ...

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อบต.สนามคลี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563

Read more ...

ภาพโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลสนามคลี  โดยได้รับงบประมาณจากการรวบรวมขวดพลาสติกจำหน่ายและพนักงาน อบต.สนามคลี ร่วมสมทบงบประมาณ เพื่อจัดซื้อของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563

Read more ...

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี   สมัยสามัญและวิสามัญ  ประจำปี  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี

Read more ...

ภาพการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more ...