ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเอกสาร