สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้จัดเตรียมเอกสารตามประกาศฯ
มาสมัคร ณ ห้องสำนักปลัด อบต.สนามคลี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ในวันและเวลาราชการ

1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   รายละเอียดเอกสารคลิก...

2. ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   รายละเอียดเอกสารคลิก...