โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
การแบ่งส่วนบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี โครงสร้างหรือการแบ่งส่วนบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 ท่านเรียกว่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย มาจากการเลือกตั้งในการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน มีพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอันชอบด้วยกฎหมาย
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี มีส่วนราชการ 5 ส่วน ดังนี้
1. สำนักงานปลัด มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารทั่วไปงานนโยบายและแผนงาน งานกฎหมายและคดี งานสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมอาชีพพัฒนาชุมชน
2. ส่วนการคลัง มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. ส่วนโยธา มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานส่งเสริมการเกษตร
4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานบริหารงานศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันระงับโรคติดต่อ การสุขาภิบาล ตามแผนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวัง การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงาน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี

 

หน่วยงาน

จำนวน

พนักงาน

ส่วนตำบล

จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวนพนักงานลูกจ้างประจำ

จำนวนพนักงานจ้าง

ทั่วไป

 

รวม

1. สำนักงานปลัด

2. กองคลัง

3. ส่วนโยธา

4. ส่วนการศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

5. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7

5

4

5

2

12

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

16

8

5

7

2

รวม 23 16 1 8 48

จำนวนพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี

หน่วยงาน

อัตรากำลังของพนักงาน

  1

  2

3

4

5

6

7

8

ครูผู้ช่วย

ครู คศ.1

รวม

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2. สำนักงานปลัด

-

-

1

-

4

-

-

-

-

6

3. กองคลัง

-

1

-

-

1

-

-

-

5

4. ส่วนโยธา

-

-

-

1

2

-

-

-

-

4

5. ส่วนการศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

6. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

รวม

-

2

2

1

3

10

1

1

2

23

ระดับการศึกษาของบุคลากร
1. พนักงานส่วนตำบล จำนวน 15 คน
ประถมศึกษา - คน
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 1 คน
ปริญญาตรี 9 คน
ปริญญาโท 5 คน
๒. ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน
ปริญญาตรี จำนวน 3 คน
๓. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 2 คน
ประถมศึกษา 1 คน
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 10 คน
ปริญญาตรี 14 คน
๔. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 คน
ประถมศึกษา 1 คน
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 2 คน
ปริญญาตรี 1 คน
ปริญญาโท - คน
๕. บุคลากรในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 คน
ประถมศึกษา 5 คน
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 7 คน
ปริญญาตรี - คน

จำนวนพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคล