วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี

โครงสร้างพื้นฐานดี บริการประชาชนเด่น
เน้นความโปร่งใส เอาใจใส่ทุกๆ ด้าน
************************************************
เศรษฐกิจเพิ่มพูน สนับสนุนพลานามัย
เอาใจใส่การศึกษา พัฒนาคุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
นำความสุขสู่ครอบครัว นำตัวให้เป็นแบบอย่าง
สร้างพลังด้วยความสามัคคีในชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วม