สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ทำสวน ปลูกผัก และอื่น ๆ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
โรงสีข้าว มี ๒ แห่ง ได้แก่
๑. โรงสีข้าว อ.การเกษตร หมู่ที่ ๓
๒. โรงสีข้าวสุพรรณธัญญา หมู่ที่ ๓

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
โรงสีข้าว มี ๒ แห่ง ได้แก่
๑. โรงสีข้าว อ.การเกษตร หมู่ที่ ๓
๒. โรงสีข้าวสุพรรณธัญญา หมู่ที่ ๓
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่พักสายตรวจตำบล ๑ แห่ง

สภาพทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษามี ๔ แห่ง ได้แก่
๑. โรงเรียนวัดจำปี หมู่ที่ ๒
๒. โรงเรียนบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๓
๓. โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า หมู่ที่ ๔
๔. โรงเรียนวัดหนองโสน หมู่ที่ ๕
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษามี ๔ แห่ง ได้แก่
๑. โรงเรียนวัดจำปี หมู่ที่ ๒
๒. โรงเรียนบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๓
๓. โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า หมู่ที่ ๔
๔. โรงเรียนวัดหนองโสน หมู่ที่ ๕
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมใช้เส้นทางคมนาคมทางบก มีถนนสายสำคัญ ดังนี้
๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒ (อู่ยา-ดอนเจดีย์)
๒. ถนน รพช. หมายเลข สพ ๒๐๖๐ (บ้านหนองขาม-ท่าข้าม)
๓. ถนน รพช. หมายเลข สพ ๓๐๖๑ (บ้านจร้าเก่า-หนองขาม)
๔. ถนน รพช. หมายเลข สพ ๔๑๕๖ (บ้านหนองโสน-สองเขต)
การโทรคมนาคม
ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข หรือสถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำ ๑ สาย
บึง สระ หนอง ๗ แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขั้น
ฝาย ๑ แห่ง
ประปาหมู่บ้าน ๑๒ แห่ง
บ่อน้ำบาดาล ๑๑ แห่ง