องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
อาณาเขต ติดต่อกับ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสระแก้ว อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี ตำบลพลับพลาไชย
อำเภออู่ทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านโข้ง อำเภอ

การปกครอง
ปัจจุบันตำบลสนามคลีได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม
หมู่ที่ ๒ บ้านวัดจำปี
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขาม
หมู่ที่ ๔ บ้านสำนักตะค่า
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโสน
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแซง
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี มีเนื้อที่ ๔๐.๒๖๖ ตารางกิโลเมตร (๒๕,๑๖๖.๒๕ ไร่)
ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี แบ่งเป็น ๒ เขต ดังต่อไปนี้
เขตที่ ๑ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ได้แก่
พื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓
เขตที่ ๒ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและมีที่ดอนบางส่วน ได้แก่
พื้นที่ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 255๘ ตำบลสนามคลี มีประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน ๗,666 คน แยกเป็นชายจำนวน ๓,๗66 คน แยกเป็นหญิงจำนวน ๓,900 คน และมีครัวเรือนทั้งหมด 2,305 หลัง