1.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำหมู่ที่ 1,3และ6 รายละเอียดข้อมูล.....

2.ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูล....

3.สรุปการประมาณราคา รายละเอียดข้อมูล....