ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารส่วนราชการ

 เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกฒฑ์มาตราฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ