ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดเอกสารคลิก...